Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: MŠ Kláštorná 550 , Liptovský Mikuláš

Sídlo: Kláštorná 550, Liptovský Mikuláš 031 04

IČO: 420 66 301

DIČ: 2022731711

Štatutárny zástupca: Bc. Tarageľová Zdenka, riaditeľka MŠ

e-mail: msklastorna@centrum.sk

Telefón: 044/5524386

MŠ Kláštorná 550, Liptovský Mikuláš je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri dodávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.