ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE DIEŤAŤA

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac vopred na číslo účtu:

Číslo účtu školskej jedálne (IBAN): SK92 5600 0000 0016 0044 3045 + variabilný symbol

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým bude platba za dieťa identifikovaná.)

Jednorázová zálohová platba predškolákov je stanovená vo výške: 52,00 EUR (20 dní).

Predškoláci – OZ:  je stanovená mesačná platba vo výške: 24,00 EUR (20 dní).

Celodenná strava (stravník – dieťa MŠ vo veku 2 – 5 rokov) vo výške stravného limitu 2,60 € z toho: 

  1. Desiata:                0,50 €
  2. Obed:                       1,2 €
  3. Olovrant:              0,40 €
  4. Režijné náklady: 0,50 €   Mesačná zálohová platba 52 €. 

Dieťa je možné odhlásiť zo stravy najneskôr do 6:30 ráno.

Odobranie obedu zákonným zástupcom

V prípade neodhlásenia z dôvodu náhleho ochorenia dieťaťa, môže si zákonný zástupca, prvý deň, na základe lekárskeho potvrdenia odobrať obed do vlastného čistého obedára od 11:00 do 12:00 hod. Predškolákom bude za tento deň odrátaná plná cena stravného t. j. 2.60€ – nie je nárok na dotáciu.